OCHRANA PRED POŽIARMI

Poradenstvo

 • Výkon funkcie technika požiarnej ochrany v zmysle platných právnych predpisov
 • Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v objektoch a priestoroch spoločnosti
 • Určovanie miest so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom

 

Vypracovanie dokumentácie

 • Vedenie a udržiavanie dokumentácie o ochrane pred požiarmi v súlade so skutočným stavom
  • Požiarny poriadok pracoviska
  • Požiarne poplachové smernice
  • Požiarny evakuačný plán
  • Vedenie požiarnej knihy
  • Zoznam objektov miest so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru
  • Spracovanie správy o stave Ochrany pred požiarmi
  • Spracovanie správy o požiari

 

Školenie pracovníkov

 • Školenie novoprijatých zamestnancov,
 • Školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov
 • Cvičný požiarny poplach – organizovanie vyhodnotenie a správa