BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Poradenstvo

 • Poskytovanie poradenstva pre zamestnávateľov v oblasti BOZP
 • Poradenstvo pri spracovaní záznamu o pracovnom úraze
 • Upozorňovanie na zmeny v legislatívnych predpisoch
 • Vykonávanie kontrolnej činnosti na pracovisku

 

Vypracovanie dokumentácie

 • Spracovanie a aktualizácia dokumentácie v zmysle platných právnych predpisov
 • Vypracovanie Posudzovania rizík
 • Vypracovanie evidencie OOPP
 • Určovanie bezpečných pracovných postupov

Školenie pracovníkov

 • Novoprijatých zamestnancov
 • Vykonávanie periodických školení zamestnancov a vedúcich

zamestnancov

 • Školenia po pracovnom úraze